COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Fremtidens Ældreliv

Hvordan skaber vi det gode seniorliv?
 

Ældresektoren er under forandring. Nye generation træder ind i pensionsalderen, og med dem helt nye forventninger til, hvad det gode ældreliv skal være. Nye forventninger til den service man modtager fra private og offentlige institutioner. Forventninger om medindflydelse og selvstyring.
Men også stigende forventninger, til, hvad den ældre selv skal kunne, både digitalt og organisatorisk.

I dette netværk samler vi aktører fra alle dele af ældreområdet til en snak om, hvordan vi bedst skaber en ældresektor, der kan tilpasse sig ældres behov, skabe bedre livskvalitet, og udnytter de tekniske og digitale muligheder, så de rent faktisk giver værdi.

Få inspiration fra smarte praktikere og nytænkende innovatører inden for ældreområdet, og deltag i debatten om, hvordan vi skaber det bedste ældreliv for vores seniorer.

Et ældreliv under forandring

FREMTIDENS ÆLDRELIV

Moderator

claus_edited.png

Alle møderne faciliteres af en fast moderator, der vil guide og styre dialogen samt stille relevante spørgsmål til vores skarpe oplægsholdere.

Claus Kjeldsen er fremtidsforsker, tidligere direktør i Institut for Fremtidsforskning og stifter af Heimdall Institute, hvor han i dag arbejder med, hvordan samfund og organisationer bedst muligt tilpasser sig de strukturelle ændringer, som fremtiden bringer.

 

Claus har bred erfaring fra projekter på både lokalt og internationalt niveau og var blandt andet formand for tænketanken "den nye 3. alder". Her udviklede han en række anbefalinger for, hvordan vi skaber de bedste rammer for seniorborgere i samarbejde med relevante aktører på ældreområdet.

Program

2022/2023
sarah_edited.jpg
01. NOVEMBER 2022, AARHUS

Den digitale ældre

Sara Marie Ertner, Adjunkt,  IT Universitetet 
&
Bodil Mygind Madsen, European Senior Manager, SOSU Østjylland 

Med den fortsatte digitalisering af samfundet, offentlige services og kommunikationsmidler, bliver gode digitale evner stadig mere vigtig for ældre medborgere. Det er dog ikke alle, som har lige nemt ved at tilegne sig nye digitale kompetencer eller har familiemedlemer, der står klar til at hjælpe.

 

Derfor sætter vi på dette møde loop på ældres digitale kompetencer. Hvordan påvirker implementering af nye teknologier de ældres liv? Hvordan hjælper vi bedst ældre med at forstå og bruge digitale redskaber? Og hvilke kompentencer skal personalet besidde, for at kunne understøtte de ældres digitale behov? 

 

Det er spørgsmålene på, når vi for besøg af Sara Marie Ertner fra ITU & Bodil Mygind Madsen fra SOSU Østljylland og medstifter af EU-projektet, TechSenior, der hjælper ældre med at styrke deres digitale evner. 

08. DECEMBER 2022, KØBENHAVN

Fremtidens plejehjem

Peter Julius, Partner, Public Intelligence

Hvor skaber vi det mest personlige plejeform for ældre borgere? I Haderslev Kommune har de flyttet plejehjemmet hjem til borgeren, og skabt et plejehjem i eget hjem.

 

På dette møde kan du høre om et plejeløsning, der er lidt ud over det sædvanelige, og hvordan ny teknologi sammen med den rigtig struktur, kan skabe bedre livskvalitet og stærke sociale fællesskaber blandt ældre. Og deltag i snakke om, hvordan vi skaber fremtidens bedste plejehjem – hvad end det er i fælles  eller eget hjem.

Mød Public Intelligence, der har udviklet Plejehjem i eget hjem, og kom med bag om tankerne i projektet, der rækker langt ud over landets grænser.

pete_edited.jpg

FaktorX

Koncept

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg