top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Fremtidens Ældreliv

Hvordan skaber vi det gode seniorliv?

Ældresektoren er under forandring. Nye generation træder ind i pensionsalderen, og med dem helt nye forventninger til, hvad det gode ældreliv skal være. Nye forventninger til den service man modtager fra private og offentlige institutioner. Forventninger om medindflydelse og selvstyring.
Men også stigende forventninger, til, hvad den ældre selv skal kunne, både digitalt og organisatorisk.

I dette netværk samler vi aktører fra alle dele af ældreområdet til en snak om, hvordan vi bedst skaber en ældresektor, der kan tilpasse sig ældres behov, skabe bedre livskvalitet, og udnytter de tekniske og digitale muligheder, så de rent faktisk giver værdi.

Få inspiration fra smarte praktikere og nytænkende innovatører inden for ældreområdet, og deltag i debatten om, hvordan vi skaber det bedste ældreliv for vores seniorer.

Et ældreliv under forandring

FREMTIDENS ÆLDRELIV

Moderator

claus_edited.png

Alle møderne faciliteres af en fast moderator, der vil guide og styre dialogen samt stille relevante spørgsmål til vores skarpe oplægsholdere.

Claus Kjeldsen er fremtidsforsker, tidligere direktør i Institut for Fremtidsforskning og stifter af Heimdall Institute, hvor han i dag arbejder med, hvordan samfund og organisationer bedst muligt tilpasser sig de strukturelle ændringer, som fremtiden bringer.

 

Claus har bred erfaring fra projekter på både lokalt og internationalt niveau og var blandt andet formand for tænketanken "den nye 3. alder". Her udviklede han en række anbefalinger for, hvordan vi skaber de bedste rammer for seniorborgere i samarbejde med relevante aktører på ældreområdet.

Program

2023
ældreliv.png
14. marts 2023, Billund

Teknologisk rehabilitering

- Digital rehabilitering af kroppen

Hans Christian S. Pedersen, Ergoterapeut

Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted

&

Kim Pagel, Kreativ Chef/Partner, EYEBAB

På dette møde skal vi høre om hvordan man kan anvende digitale værktøjer aktivt i rehabiliteringsforløb i ældreplejen og anden form for pleje. Vi skal også af stolene og afprøve værktøjerne på egen krop. 

 

Dette får vi lov til, når vi skal besøge Kim hos EYEBAB og hans Softboards. 

EYEBAB softboards er en berøringsfølsom interaktiv tavle, med en blød overflade, som gør det muligt for brugeren, at benytte boardet uden at få ømme hænder eller fingre af træningen. Det er designet så det fylder hovedparten af synsfeltet, hvilket aktiverer periferesynet, som man ellers ikke får aktiveret ved almindelig skærmtræning. 

Disse boards er testet på Neurorehabiliteringen Grindsted, og bliver brugt på flere hospitaler i dag. De er dertil igang med at blive distribueret til plejehjem også. 

Hans Christian fra Grindsted Neurorehabiliteringsafdeling, vil til dette møde dele sine erfaringer med brugen af boards'ne fra hans dagligdag, og fortælle om hvilke andre teknologier som er med til at gøre dagligdagen nemmere for ham og hans patienter.

23. maj  2023, København

Nye dage - Fremtidens Ældreliv

Dansk Design Center 

Danish Life Science Cluster International 

 

DDC og DLSCI er gået sammen om et spændende projekt, hvor de vil afsøge hvordan man kan forberede sig på de dilemmaer og muligheder, som ældresektoren står overfor i fremtiden.

Initiativet skal løfte blikket og give nye perspektiver på området. De vil være med til at styrke fremtidsparatheden på ældreområdet og iværksætte konkrete eksperimenter, som vil give input til at løse fremtidens udfordringer. De vil afsøge nye markeder og udvikle nye tilgange og i fællesskab sætte fremtidens ældreliv på dagsordenen. Parallelt igangsættes sammen med Policy Life Lab, der skal sætte fokus på de strukturer og beslutningskræfter, der eksisterer i den politiske arena.

 

Projektet har sin ende til marts 2023, og derfor er vi nogle af de først som får den viden tildelt hands-on i et intimt møde af projektlederne selv fra DDC.

DDC-kopi.png
ældreliv_2.png
15. august 2023, København

Selvstændighed og livsglæde i dagligdagen

hos borgeren

Stinne Aaløkke Ballegaard, Chefanalytiker, mag.art. i etnografi, ph.d. VIVE 
&
Jesper Roy, Direktør,Takeawalk

 

Til dette møde starter vi dagen ud med at åbne op for en forsker perspektiv på hvad “den gode dagligdag" er fra de ældres synsvinkel. Her vil vi b.la. komme ind på hvad der giver livskvalitet for de ældre borgere. Dette perspektiv er sat i spænd med hvilke teknologier der er gode, men også hvad der ikke er godt, for en borgers perspektiv. Dette vil Stinne A. Ballegaard, fra VIVE tages os igennem.

Efterfølgende, skal vi hører om hvilke teknologier, der er gode at benytte med de ældre, herunder VR. Vi vil også komme til at afprøve dem selv, så vi kan føle hvordan det er at være i borgerens sted. Denne workshop vil Jesper Roy fra Takeawalk fører os igennem.

10. OKTOBER 2023

Medlemmernes eget ønske

FaktorX

Koncept

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg

bottom of page